Update bekostiging 2016/17 (maar helaas geen wijziging GGL-berekening voor ERD)

26 oktober 2016

Op 25 oktober is in de Staatscourant een herziening van de lumpsumbedragen voor 2016/17 gepubliceerd. Helaas is hierin verder voor eigenrisicodragers geen wijziging van de GGL-berekening opgenomen.Op 25 oktober is in de Staatscourant een herziening van de lumpsumbedragen voor 2016/17 gepubliceerd. Helaas is hierin verder voor eigenrisicodragers geen wijziging van de GGL-berekening opgenomen. In het onderstaande artikel wordt een nadere toelichting op de prijswijzigingen gegeven en ook op de gehoopte maar ontbrekende wijziging. Naar aanleiding van de prijsbijstelling is er een update voor de begrotingsmodellen Schoolbegroting (PO, SBO, VSO) beschikbaar.

Prijsbijstelling lumpsum
Inzake de prijsbijstelling vermeldt de regeling qua toelichting het volgende: "De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015–2016, en anderzijds van het resterende functiemixbudget voor de laatste 5 maanden van 2016. Daarnaast is nu het functiemixbudget voor de eerste 7 maanden van 2017 toegevoegd. Tevens is éénmalig een bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december voor het relevante deel van het schooljaar (augustus tot en met december) in de prijzen opgenomen." De bijstelling komt nu op 0,452% ten opzichte van het voorgaande schooljaar (dit was in april 0,228%; effectief is de prijsbijstelling uit april dus verdubbeld met deze regeling), met uitzondering van de bekostiging voor schoolleiding. Deze bedragen zijn met 0,213% bijgesteld. Het bedrag per leerling voor het budget Personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB) is naast de bijstelling met 0,452% ook met een aanvullende € 1,54 verhoogd in verband een kleine oploop in de afgesproken budgetten van de investeringsafspraken uit het NOA.

Geen wijziging berekening GGL
Helaas voor eigenrisicodragers is er verder geen wijziging aangebracht in artikel 37 dat de berekening van de gewogen gemiddelde leeftijd regelt. Dit artikel vermeldt nog steeds in lid 2 dat alleen vervangingsbetrekkingen die ten laste komen "van de in artikel 183 van de WPO (...) bedoelde rechtspersoon" (lees: het Vervangingsfonds) uitgezonderd zijn van de berekening van de GGL. Dit benadeelt eigenrisicodragers die rond de peildatum van 1 oktober jonge leerkrachten verzuim laten opvangen ten onrechte en soms in forse mate (zie ook dit artikel over het financiële risico van jonge vervangers bij ERD). Het is zeker te hopen dat hier zeer binnenkort voldoende aandacht voor komt en deze bepalingen gewijzigd worden.

Update begrotingsmodellen
Gebruikers van de begrotingsmodellen Schoolbegroting PO, SBO en VSO kunnen volstaan met het aanklikken van de knop "Update ophalen" in het hoofdmenu, waarna (mits er verbinding is met internet) het model automatisch bijgewerkt wordt. De rekenmodellen voor formatieplannen en dergelijke kunnen bijgewerkt worden door in Excel op de tab "Gegevens" te klikken en op het lint de knop "Alles vernieuwen" aan te klikken.

Blijf op de hoogte: volg ons op Twitter!
Wil je op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe update beschikbaar is zodat je niet lukraak hoeft te updaten? Houd dan deze website in de gaten. Of nog simpeler: volg ons op Twitter. Via het account twitter.com/begrotingmaken worden nieuwe updates aangekondigd.


Trefwoorden: schoolbegroting, begroting 2017, update, lumpsum, personele bekostiging, GGL, eigenrisicodrager

Deel deze pagina met je volgers op social media: